Dronningens Boulevard

Etablering af Dronningens Boulevard er formentlig det største jernbaneprojekt i byen Hernings historie. Projektet strakte sig jernbanemæssigt i over mere end 10 år fra slutningen af 1960erne og frem til åbningen af Hernings nuværende rædsel af en banegårdsbygning i 1979.

Redaktionen har ikke eftersøgt sagens akter på Landsarkivet eller i Rigsarkivet, så nedenstående oplysninger er derfor meget sporadiske og stammer for det meste fra sekundære kilder.

Projektets primære mål var etablering af en aflastningsgade “Dronningens Boulevard“, der blev placeret umiddelbart nord for jernbanen og som kostede Hernings anden og smukke stationsbygning livet. Projektet indebar også en fjernelse af overkørslerne nr. 155 (fælles for strækningerne Herning-Skjern og Herning-Holstebro), nr. 158 (strækningen Herning-Skjern) og nr. 102 (strækningen Herning-Holstebro. Strækningerne Herning-Skjern og Herning-Holstebro blev i vestenden af Herning station begge sænket for at gøre plads til Dronningens Boulevard. Projektet indebar en midlertidig omlægning af Holstebrobanen og formentlig også af Skjernbanen.

I DJK’s tidsskrift “Jernbanen” omtales projektet første gang i december 1969 (nr. 7-8, side 9), hvor denne skematiske sporplan gengives:

DJK’s tidsskrift “Jernbanen” december 1969 (nr. 7-8, side 9). Bemærk, at strækningen Viborg-Herning, der på dette tidspunkt hverken var nedlagt eller besluttet nedlagt, er anført med niveauoverkørsler hele to steder. Bemærk den meget spidse vinkel, som “Ny aflastningsgade” krydser Herning-Holstebrobanen med – det afstedkom en ret lang “tunnel”. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
DJK’s tidsskrift “Jernbanen” december 1969 (nr. 7-8, side 9). Tekst til ovenstående skematiske sporplan. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Knap 2 år senere i oktober 1971 dukkede denne notits op i DJK’s “Jernbanen“:

DJK’s tidsskrift “Jernbanen” oktober 1971 (nr. 7, side 9). Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Om projektet efterfølgende blev omtalt i DJK’s tidsskrift “Jernbanen”, vides ikke. To år senere i december 1973 (nr. 7-8, side 15), dukkede denne omtale op:

DJK’s tidsskrift “Jernbanen” december 1973 (nr. 7-8, side 15). Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Artiklen var ledsaget af denne illustration:

DJK’s tidsskrift “Jernbanen” december 1973 (nr. 7-8, side 15). Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Hvis man sammenholder DJK-artiklerne fra henholdsvis 1971 og 1973, er det svært at finde ud af, hvad der er op og ned: Der er åbenbart skrevet noget forkert i 1971-artiklen, som så korrigeres i 1973-artiklen. Men hvad?

Er fejlen i 1971-artiklen “kun”, at Skjern-banen alligevel ikke var blevet sænket og at dette stadigvæk først ville ske i 1974? Og betyder det så, at de midlertidige baneomlægninger, der er nævnt, holder vand? Vi ved det ikke. Men noget kunne tyde på det, for i september 1974 (nr. 4, side 7) dukker følgende notits op i DJK’s tidsskrift “Jernbanen“:

Anlægsarbejderne i Herning stations vestende (…) som følge af anlæg af en ny aflastningsgade, er afsluttet for DSB’s vedkommende, efter at Skjernbanens nye spor mellem km 71,7 og km 72,55 (placeret i endeligt (sænket) trace) kunne tages i brug den 6. juni [1974]“.

Vi skal nu kigge på to interessante billeder, som Erik Løkke Borg har taget. Vi skal finde ud af, hvor han tog billederne og hvornår han tog billederne.

Billede 1. Fotograf: Erik Løkke Borg. Arkiv: jernbanen.dk
Billede 2. Fotograf: Erik Løkke Borg. Arkiv: jernbanen.dk
Kortudsnit ca. 1970-1971. Erik Løkke Borgs placering er anført med rødt. Han har stået, hvor den hvide vej, der bar navnet “Dæmningen”, drejede mod sydvest. Han havde ryggen mod vest og linsen pegende mod øst ind mod Herning station. På billede 1 ses I-signalet fra Holstebro. På såvel billede 1 som billede 2 skimtes bommene for dobbeltoverkørslerne nr. 102 (til venstre) og nr. 158 (til højre). De to overkørsler var placeret i den grønne cirkel.

På billede nr. 2 ses den midlertidige tracé, som skulle føre Holstebrobanen over til Skjernbanen. Den midlertidige tracé blev taget i brug 9. juni 1971 og var i brug til 7. november 1973. Erik Løkke Borgs billeder må således være tage før 9. juni 1971.