Historik

1900-1954: Lars Viinholt-Nielsen skriver i bogen “Svendborg-Nyborg Banen 1897-1964“, side 42-43 og 137-138 bl.a.: “I begyndelsen af 1900 tallet planlagde man et stort importanlæg i Danmark, som kunne besejles af oceangående tankskibe. Valget faldt på Avernakkehalvøen i Nyborg Fjord. Selskabet købte af ejeren af Dyrehavegaard halvøen samt areal til et forbindelsesspor til Svendborg-Nyborg Banen for i alt 147.563 kr. I 1914 indgik DDPA og SFJ aftale om etablering af sporet, som blev projekteret af baneingeniør Stensballe. Sporet var ca. en km langt fra afgreningen af banen i km 36 ca. en km fra Nyborg Lokalstation. Herefter gik banen i en skarp kurve med radius 250 m over landevejen Nyborg-Svendborg og ned på det tidligere batteri, hvor der blev anbragt en vogndrejeskive, således at sporet kunne fortsætte ud på den lange mole, hvor damperne skulle lægge til.
Jordarbejde og sporlægning blev udført af entreprenørfirmaet H. A. Jørgensen og Lauritz Petersen fra Gentofte, som på samme tid også byggede Svendborg-Katterød-(Fåborg) strækningen. Der var tale om et ganske betydeligt arbejde bl.a. med gennemskæringen af den store bakke ved Dyrehavemøllen. I alt måtte man flytte 21.150 kubikmeter jord.
Som følge af 1. Verdenskrig 1914-18 var det umuligt at sejle med store tankskibe fra Nord- og Sydamerika, hvorfra man dengang hentede olien. Det betød, at DDPA ikke havde særligt travlt med at færdiggøre anlægget, som foruden sporet og tilkørselsvejen bestod af en mole og en række store tanke. Jordarbejderne til spor og adgangsvej kostede 42.975 kr. Skinner, sveller m.v. kostede 25.353 kr. Det var kun muligt til en mindre del af strækningen at få fat i nye skinner, ellers anvendte man brugte med en metervægt på 22,5 kg og 6,41 m lange.
Sporlægningen var færdig midt i december i 1916 og de sidste jordarbejder i februar 1917. Der var herefter nogen transport af forskellige materialer til anlæggets færdiggørelse, medens transporten af olieprodukter lidt efter lidt kom i gang efter krigens afslutning i november 1918. Herefter blev der en til to gange dagligt udvekslet vogne mellem lokalstationen og sidesporet. Der var 17 o/oo fald på sidesporet ned mod anlægget, så SFJ brugte altid toglokomotiver til rangeringen.
Fra 1922 lod DDPA to af sine jernbanetankvogne have hjemsted på Avernakke. I 1924 tilkom 7 mere og i de følgende år yderligere 16, således selskabet i slutningen af 1930’erne havde i alt 27 tankvogne med en lasteevne hver på 10 til 15 t i SFJ’s vognpark. Motoriseringen af vejtrafikken betød stadigt stigende transporter fra Avernakke. I 1920’erne lå transportmængderne på ca. 15.000 t om året fordelt med ca. 20 % lokalt på Sydfyn og 80 % i gennemgående forbindelse med DSB. I 1930 passerede man de 20.000 t og i 1937 de 30.000. Medens banernes trafik ellers var presset af konkurrencen fra last- og personbiler, gav transporterne af brændstof til netop disse køretøjer SNB forøget omsætning”.
Ved sporskiftet var der anbragt en telefon med forbindelse til Nyborg Lokalstation. Kørslen til Avernakke blev altid udført af særlige rangertræk fra Lokalstationen og fra 1949 fra Nyborg H. I 1954 fik Nyborg Syd et elektromagnetisk sikringsanlæg. Stationens signal mod Svendborg var nu anbragt syd for afgreningen til sidesporet, der herefter lå på Nyborg Syds område“.
1954: Jf. ovenstående mistede sidesporet sin status som sidespor på fri bane og overgik til at udgå fra Nyborg Syd station.
21. juni 2021: Jernbanestrækningen Svendborg-Nyborg blev nedlagt i 1964. I perioden 1949-1964 havde DSB forpagtet strækningen Svendborg-Nyborg af Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab. I 1964 købte Nyborg Kommune Nyborg Syd station med tilhørende arealer samt jernbanestrækningen mellem – på den ene side – Nyborg Syd station og – på den anden side – det punkt (km 36,1), hvor det private sidespor til Avernakke udgik fra jernbanestrækningen Svendborg-Nyborg. Som årene gik blev Banedanmark udskilt fra DSB, Nyborg station blev nedlagt og en ny Nyborg station blev opført på den nuværende placering. Avernakkesporet blev sat i forbindelse med den nye Nyborg station via en nyanlagt jernbanestrækning gennem det tidligere stationsareal. Den 29. november 2019 begyndte DSB at “rydde op” i ejerforholdene omkring Avernakkesporet og i de efterfølgende år bølgede forhandlingerne mellem DSB, Banedanmark, Nyborg Kommune og Koppers. DSB var – og er – af den opfattelse, at DSB aldrig har ejet noget af Avernakkesporet. 26. marts 2021-19. maj 2021 forelå der en underskrevet aftale mellem parterne. Hovedindholdet i aftalen er, at hele Avernakkesporet mellem den nye Nyborg station og frem til lågen ind til Koppers overdrages til Banedanmark. Såfremt trafikken på sporet ophører inden udgangen af 2035, skal DSB bekoste sporoptagning m.m. og retablering af arealerne. Sker trafikophøret senere, hænger Banedanmark på regningen.
Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Kommune behandlede sagen 21. juni 2021 og sagen er beskrevet her. Aftalen af 26. marts 2021-19. maj 2021 mellem DSB, Banedanmark, Nyborg Kommune og Koppers kan læses her.

%d bloggers like this: