8. december 1902

Samtidig med ibrugtagningen af den nye banegård, ibrugtoges samme dag et manuelt linjeblokanlæg Aalborg-Nørresundby. Anlægget er beskrevet i Meddelelser fra Generaldirektoratet M. 101. den 1. december 1902:

M. 101. Sikringsanlægget paa den udvidede Aalborg Station og Blokanlægget mellem Aalborg og Nørresundby ere nu saa vidt færdige, at Anlæggene ville blive tagne i Brug samtidigt med den udvidede Station.

Angaaende de nærmere Enkeltheder ved disse Anlæg bemærkes følgende:

Aalborg Station.

Paa Stationen findes følgende egentlige Udkørselssignalmaster:

a. I Stationens søndre Ende 2 Signalmaster, hver med 1 Arm; den østre af disse Master gælder for Udkørsel fra 2det Hovedspor, den vestre for Udkørsel fra 3die Hovedspor.

b. I Stationens nordre Ende 2 Signalmaster; den østre af disse har 1 Arm og gælder for Udkørsel fra 1ste Hovedspor, den vestre har 2 Arme, hvoraf den øverste gælder for Udkørsel fra 5te Hovedspor, og den nederste for Udkørsel fra 4de Hovedspor.

Foruden disse Udkørselssignalmaster og de egentlige Indkørselssignalmaster findes der endvidere følgende lokale Signalmaster – Togvejssignalmaster:

  1. I Stationens søndre Ende 3 Signalmaster, hver med 2 Arme. Fra den østre af disse Master vises Ud- og Indkørsel til Varehussporet, fra den mellemste Ud- og Indkørsel til Hadsundbanens Perronspor, og fra den vestre Indkørsel til 1ste og 3die Hovedspor, saaledes at øverste Arm gælder for 1ste Hovedspor og nederste for 3die Hovedspor.
  2. I Stationens nordre Ende 1 Signalmast med 3 Arme. Øverste Arm viser Indkørsel til 5te Hovedspor, mellemste til 4de og nederste til 2det Hovedspor.

______________________________

Blokanlægget Aalborg-Nørresundby.

Med Hensyn til dette Blokanlæg bemærkes, at det ikke er et almindeligt Linieblokanlæg med indskudte Blokposter, men kun en Blokafhængighed mellem Ind- og Udkørselssignalerne paa Aalborg og Nørresundby Stationer, hvilken afhængighed tilvejebringes ved Hjælp af 2 ensbyggede trefeltede Blokapparater, anbragte i henholdsvis Aalborg Kommandopost og Nørresundby Stationskontor.

______________________________

Ovenstaaende Bemærkninger tilligemed en nærmere Beskrivelse af Blokanlægget Aalborg-Nørresundby og dettes Benyttelsesmaade vil senere blive optaget i et Tillæg til “Reglement for lokale Signaler”.”